Opleidingsvisie

SPORTIEF DOEL JEUGDOPLEIDING

SCOH en meer bepaald de jeugdwerking onder de naam van Jong Hoegaarden is een steeds voortdurend project dat streeft naar verbetering op ieder vlak. Centraal staat de ontwikkeling en vooruitgang van elke jeugdspeler en ook het welzijn van de speler of m.a.w. het zich goed voelen binnen onze club. Uiteindelijk is het doel zoveel als mogelijk spelers te laten integreren naar B en A kern.

Op dit moment hebben we provinciale en regionale jeugd. We willen op termijn naar Interprovinciale jeugd en regionale jeugd op de verschillende niveaus. Meer bepaald speelt de A ploeg van een jeugdreeks interprovinciaal, speelt de B ploeg regionaal op niveau 3 en een eventuele derde ploeg regionaal niveau 2 of 1.   

 

SPEELSTIJL JEUGDOPLEIDING

De speelstijl die we vooropstellen is die van het verzorgd combinatievoetbal. SCOH streeft er immers naar om sportief, aantrekkelijk en aanvallend voetbal te spelen. Dit voetbal gaat gepaard met een gezonde winnaarsmentaliteit.

Enkele krachtpunten:

 • Keeper die verzorgd probeert op te bouwen i.p.v. de bal wild naar voren trappen.
 • De dribbelactie wordt gepromoot gevolgd door afwerking of door juiste inspeelpas.
 • Na recuperatie bal niet meteen wegtrappen maar proberen het spel terug voetballend op te bouwen.
 • Individuele succesbeleving is leuk en mag, collectieve succesbeleving is het summum.

 

SPELCONCEPT JEUGDOPLEIDING

SCOH wil herkenbaar voetbal spelen zowel met de eerste elftallen als met de jeugdploegen. Het uitgangspunt is het 1-4-3-3 systeem. Opbouw van achter uit, ruimte creëren en opzoeken, actie maken, en de diagonale pass zoeken (bv. 2 speelt in op 6-8-10 of 9) zijn cruciaal in ons spelconcept.

Rotatieverplichting: Bij de jeugdteams wordt er niet met vaste posities gewerkt. Elke speler wordt geleerd om op elke positie te spelen zodat hij weet wat er op elke positie verwacht wordt van een speler, zowel in balverlies als in balbezit. Pas vanaf de leeftijdscategorie U15 wordt er eerder naar vastere posities gegaan vermits we pas dan een duidelijker beeld hebben over de positionele richting van een speler. Keepers dienen o.a. ook als veldspeler te spelen vermits we willen dat de keeper later goed kan “mee voetballen”.

 

GEWENST TRAINERSPROFIEL JEUGDOPLEIDING

Een jeugdtrainer bij Jong Hoegaarden  heeft volgend profiel

 • Kan uiteraard goed omgaan met kinderen
 • Trainer voor iedereen, niet enkel voor de beteren
 • Denkt aan vooruitgang spelers en niet aan het resultaat
 • Communiceert goed en duidelijk
 • Volgt de opleidingsvisie van de club en Voetbal Vlaanderen
 • Is bereid om zichzelf constant in vraag te stellen en bij te leren (opleidingen Voetbal Vlaanderen)
 • Is in staat een team met alle taken er om heen te managen

De meer concrete taken leest u hier.

 

GEWENST SPELERSPROFIEL JEUGD

Tot en met de leeftijdscategorie U9 en na deelname aan minimaal drie vrijblijvende testtrainingen tijdens de instapmomenten, kan de ouder/speler beslissen om zich aan te sluiten bij Jong Hoegaarden. De jeugdcoördinator beslist of de speler start in de regionale of provinciale competitie i.f.v. de kwaliteit van de speler en de beschikbare plaatsen.

Vanaf de leeftijdscategorie van U10 wordt de speler beoordeeld na minimaal 3 testtrainingen tijdens de instapmomenten en na een talentday die de club inricht om spelers die bij SCOH willen komen spelen een eerste keer te evalueren. I.f.v. de beoordeling en de beschikbare plaatsen wordt de speler al of niet aangesloten als jeugdspeler. Indien de speler in aanmerking komt als nieuw clublid, is het de jeugdcoördinator die beslist in welke competitie (regionaal of provinciaal) de speler start.

 

DOORSTROMINGSPLAN POSTFORMATIE


Algemeen

Zoals reeds vermeld streven we naar een efficiënte doorstroming van eigen opgeleide jeugd (al dan niet die even onze club hebben verlaten naar hoger aangeschreven ploegen) richting onze A kern, eventueel via de B kern.

Uiteraard start het doorstromingsverhaal vanuit een goede jeugdopleiding van begin af aan, maar specifieker start het "echte" doorstromingsproject vanaf onze U21. Dit plan werd op poten gezet door de Sportieve commissie onder leiding van de sportief verantwoordelijke.  

Sinds 2018 zijn we gestart met  een U21 provinciale ploeg: De spelers in deze ploeg zijn voornamelijk (meer dan 80%) spelers uit onze eigen werking, of met andere woorden, ze komen rechtstreeks over van onze U17 prov.  Goede talenten van elders, die we gescreend hebben tijdens enkele testtrainingen vervolledigen deze groep.

Kern U21 in nauwe verbinding met B kern

De eerste bedoeling is dat we onze U21 spelers  klaarstomen voor de B kern. Vandaar dat we de werking tussen B kern (p4) en de U21 prov heel nauw verbinden. De kern voor B ploeg en U21 is een kern van momenteel 35 spelers waarvan een 26 tal Under 21 zijn en dus bij  zowel U21, B kern als A kern speelgerechtigd zijn. U21 spelers die het niveau A kern hebben worden uiteraard meteen daaronder gebracht. Op dit moment zijn dat 3 spelers U21

Voorbereiding

De voorbereiding start met een gezamenlijke stage waarbij zowel de trainer B kern (T2) als de trainer U21 (T3), de jeugdcoordinator bovenbouw, TVJO  en de sportief verantwoordelijke aanwezig zijn.

De eerste weken wordt er gezamenlijk getraind onder leiding van de respectievelijke trainers B kern en U21.

In week 2 van augustus wordt er een eerste (voorlopige) selectie gemaakt. De B kern bestaat dan uit spelers boven de U21 (op dit moment spelers die reeds bij ons zijn) + de U21 spelers waarvan trainers en verantwoordelijken vinden dat ze het niveau hebben voor de B kern.

De andere U21 spelers worden ingedeeld bij de U21, o.l.v. de T3, trainer U21

De trainingen van A kern, B kern en U21 zijn op dezelfde dagen en uren om de communicatie en het samenhorigheidsgevoel te verstevigen.

Permanente evaluatie

De indeling is nooit definitief. Een speler U21 die het goed doet, kan doorschuiven van U21 naar B kern, of zelfs A kern. Een speler U21 die het wat moeilijker heeft, of die zich niet plooit binnen de club en ploegfilosofie, wordt terug opgenomen in de U21 kern. Deze evaluaties gebeuren maandelijks door mondelinge gesprekken tussen Sportief Verantwoordelijke, TVJO, jeugdcoördinator bovenbouw en de betrokken trainers (T1, T2, T3).

De hoofdtrainer T1 van SCOH volgt de bewegingen van de U21 spelers door om de 2 weken (meer bepaald bij de thuiswedstrijden B kern) de B ploeg en dus de aanwezige U21 spelers te volgen. Ook de U21 ploeg zelf wordt door hem opgevolgd in overleg met Sportief Verantwoordelijken/ TVJO/jeugdcoördinator bovenbouw.  Zo kunnen we een groot snel ontwikkelend talent meteen doorschuiven naar de A kern.

 De keeper U21 wordt naast de trainingen met de eigen ploeg samen met de andere seniorenkeepers getraind door de keeperstrainer senioren. We hebben 4 keepers voor deze 3 teams, waaronder op dit moment 3 keepers under 21. Wie uiteindelijk binnen de A, B of U21 selectie zit, wordt door de desbetreffende trainers en keeperstrainer beslist. Eind augustus wordt een eerste selectie bekend gemaakt. Net zoals  bij de veldspelers wordt dit permanent geëvalueerd. 

Spelconcept

Hiervoor verwijzen we naar het spelconcept eerste ploeg. De U21 en de B kern dienen hetzelfde concept te volgen.  Een speler die van U21 naar B ploeg gaat of van B naar A kern moet weten wat van hem verwacht wordt. Plotseling terechtkomen in een andere tactische veldbezetting of een andere visie  maakt de doorstroming moeilijker. 

Bijkomend wordt er door de hoofdtrainer, na bespreking met Sportieve Commissie, een afsprakenlijst opgesteld. Zonder in detail te treden gaat dit over bepaalde afspraken die zowel bij A, B als U21 worden gevolgd (bv. zoneverdediging of mandekking op corner tegen, zelfde opbouwvorm achteraan enz) .        

De volgende jaren

Een U21 speler geven we maximaal 2 tot 3 seizoenen om de stap naar minstens B kern te maken. Lukt het dan niet, dan kunnen we geen toekomst meer bieden voor deze speler. 

Elk seizoen komen er van "onderuit" nieuwe U21 spelers bij. Onze voormalige U17 spelers worden opgenomen in de U21 kern, en afhankelijk van aantallen kunnen we spelers U21 van andere clubs toelaten, maar dan enkel spelers waarvan we zeker zijn dat ze deze stap kunnen maken. Een U21 speler uit onze opleiding, die hetzelfde niveau heeft als een U21 speler van een andere club, krijgt voorrang. Onze huidige U17 worden in het doorstromingsplan ook betrokken en van nabij opgevolgd. 

Trainersprofiel U21

De functie van deze trainer is zeer cruciaal. Hij heeft de toekomstige A spelers in handen. Het is zijn taak de spelers de stap te laten maken van jeugdvoetbal naar seniorenvoetbal. De trainer die we hier beogen moet minstens een UEFA B diploma hebben en bij voorkeur zowel een jeugd als een seniorenploeg getraind hebben. Op dit moment is dat zo ingevuld.  In principe is hij een jeugdtrainer maar in onze visie beschouwen we de U21 als een soort derde seniorentrainer, gezien de nauwe samenwerking met T2 /Bkern en T1/Akern .

Verder verwachten we van de U21 trainer uiteraard ook dat hij de visie/speelwijze van SCOH ondersteunt. Uiteraard mag ook hij de visie personaliseren met eigen nuances zolang de krachtlijnen gerespecteerd blijven. We evalueren de trainer op basis van 4 criteria

 • Manier van werken en het respecteren van de clubvisie
 • Communicatie naar medewerkers en (jeugd)trainers SCOH en feedback aan sportief verantwoordelijke, T2 en T1. Gebeurt vaak mondeling (telefonisch en informeel). T2 is ook aanwezig bij vergaderingen Sportieve Commissie
 • Het behalen van het beoogde resultaat (vooral doorstroming jonge spelers van U21 naar B kern en van B kern richting A kern).
 • Communicatie met U17 trainer/coordinator en TVJO, gezien de huidige U17, de toekomstige U21 /Bkern/Akern zijn.