Afspraken met spelers

Afspraken met spelers

Jong Hoegaarden verwacht van al haar/zijn jeugdspelers, naast uiteraard goed voetbal, sportief en correct gedrag zowel tijdens als buiten clubactiviteiten en dit ten opzichte van:

 • De club
 • Gebruik van de terreinen
 • Gebruik van de kleedkamers en kantine
 • (eigendommen van) Derden 

 

Discipline en respect

 1. Discipline en respect zijn geen loze begrippen.
 2. Als lid van Jong Hoegaarden is de speler aangesloten bij de KBVB / Voetbal Vlaanderen en is men alzo ook onderworpen aan alle reglementen van de KBVB / Voetbal Vlaanderen.
 3. De spelers zijn verzekerd tegen sportongevallen tijdens de trainingen en wedstrijden van Jong Hoegaarden die gespeeld worden onder auspiciën van de KBVB / Voetbal Vlaanderen, en dit via de KBVB / Voetbal Vlaanderen.
 4. De spelers dienen tijdig aanwezig te zijn voor trainingen (15 min voor aanvang) en wedstrijden (45 minuten voor aanvang tenzij anders afgesproken met de trainer ), zoals op de wekelijkse mails aangegeven.
 5. Spelers verbinden zich er toe maximaal deel te nemen aan de trainingen en wedstrijden.
 6. Andere voetbal gerelateerde activiteiten kunnen enkel na toestemming van de club en dienen buiten de trainings/wedsrtijdmomenten van de club te vallen. De club en enkel en alleen de club kan hier uitzondering op toestaan.
 7. Bij afwezigheid op training of wedstrijd wordt de trainer tijdig (minimaal 2 uur voor aanvang) verwittigd. Te laat komen wordt overeenkomstig gesanctioneerd (kortere of totaal geen deelname aan training of wedstrijd).
 8. Vanaf U15 gebeurt dit steeds door de speler zelf. Ook indien de speler zich rechtstreeks naar de uitwedstrijd verplaatst dient de trainer hiervan op de hoogte gebracht te worden.
 9. Vanaf U15 moet de speler voor elke wedstrijd zijn identiteitskaart (met foto) mee hebben, anders kan men niet deelnemen aan de wedstrijd.
 10. De spelers tonen respect voor alle medewerkers van de club en begroeten jeugdcoördinatoren,  trainers, afgevaardigden en medespelers bij de aanvang van alle activiteiten in de club met een spontane handdruk.
 11. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens trainingen en wedstrijden. Spelers die op gelijk welke manier de training storen, worden op gepaste wijze gestraft.
 12. Fair play staat hoog in ons vaandel. Alle spelers betonen dan ook het nodige respect voor scheidsrechters, tegenstrevers, accommodaties en materialen van de club en bezittingen van derden.
 13. Alle spelers dienen zich dan ook behoorlijk te gedragen. Ongeoorloofd gedrag -  op en naast het veld, tijdens of buiten clubactiviteiten – zoals vandalisme, racisme, pesten, ongecontroleerd zinloos geweld of agressie (ook verbaal), alcohol- en drugsmisbruik of het gebruik van prestatie bevorderende middelen wordt niet getolereerd en zal indien nodig voorgelegd worden aan het jeugdbestuur die een gepaste sanctie zal opleggen. De zwaarste sanctie is definitieve schorsing van de betrokkene(n) door de club.
 14. Voetbal is een ploegsport en als speler vorm je ook een club of ploeg buiten de voetbalactiviteiten. Zorg dus steeds voor mekaar (op school, in het uitgaansleven) en hou elkaar op het juiste spoor.


Kledij
 

 • Wedstrijdkledij: De jeugdspelers zorgen dat ze steeds hun gewassen wedstrijdkledij mee naar de wedstrijd nemen. Indien deze kledij niet in orde is, kan de trainer beslissen de speler niet te laten deelnemen aan de wedstrijd.
 • Clubkledij: De jeugdspelers komen steeds in de volledige clubkledij (training) naar de wedstrijden, ook voor de opwarming houden de spelers zich aan de richtlijnen van de trainer.
 • Verantwoord schoeisel: Tot en met U13 dragen spelers enkel multistuds zowel voor training als wedstrijden. Vanaf U14 gebruiken we nog steeds zoveel mogelijk multistuds, enkel indien de omstandigheden het vragen zullen we 6-studs toelaten. Het spreekt vanzelf dat de voetbalschoenen steeds gepoetst zijn zowel voor trainingen als wedstrijden.
 • Beenbeschermers: Zowel tijdens trainingen als wedstrijden zijn alle spelers verplicht scheenbeschermers te dragen.
 • Bal: Alle jeugdspelers hebben zowel voor training als wedstrijd steeds hun bal bij, tenzij de ballen worden bewaard op de club.

 

Enkele praktische afspraken met spelers

 1. Spelers verlaten nooit zonder toelating van de trainer de training of de wedstrijd. Indien dit toch gebeurt zal er een gepaste sanctie worden opgelegd.
 2. Alle spelers komen samen in de kleedkamer om deel te nemen aan de training. De trainer komt de spelers aldaar halen om zo in groep de verplaatsing naar het terrein te doen. Deze verplaatsing gebeurt met de nodige discipline en met de bal VERPLICHT in de hand. 
 3. Ook de terugkeer naar de kleedkamers en de verplaatsing naar de kantine gebeurt in groep onder begeleiding van de trainer en/of afgevaardigde.
 4. Vooraleer na een training of wedstrijd terug te keren in de kleedkamer, worden BUITEN de schoenen en eventueel de ballen schoongemaakt. Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers of onbehoorlijk gedrag in de kleedkamers zal overeenkomstig gestraft worden.
 5. De laatste speler die onder de douche staat, zet (indien nodig) alle douchekranen uit zodat het water niet onnodig blijft lopen. De laatste speler of de afgevaardigde sluit ook de deur van de kleedkamer en dooft de lichten.
 6. De spelers zijn verplicht te douchen na de wedstrijd, maar ook na de training raden we dit ten zeerste aan. Vanaf U9 is men verplicht te douchen na de trainingen. Vrijstelling van douchen kan door de trainer worden toegestaan. Om hygiënische redenen zijn spelers verplicht slippers te dragen tijdens het douchen. Voetbalschoenen worden nooit gepoetst in de douches.
 7. Na een wedstrijd houden de spelers zich aan de organisatie die de afgevaardigde hier oplegt.
 8. Ouders (uitgezonderd bij het omkleden tot U8) zijn niet toegelaten in de kleedkamers. Iedere speler bewaart de orde in de kleedkamers en blijft er niet langer dan nodig. Vanaf de U12 worden de kleedkamers na de training (en eventueel wedstrijd) door de spelers zelf opgeruimd en gepoetst, via aanduiding door de trainer.
 9. Het is ten strengste verboden te spelen met de bal in de kleedkamer (of kantine).
 10. Hou onze accommodatie en terreinen proper en heb respect voor het werk van onze vrijwilligers (kantinepersoneel, kuisploeg, enz.). Gooi uw afval (snoepverpakkingen, kauwgom, lege flessen,…) niet op de grond maar in de voorziene vuilnisbakken. Probeer het werk van het kantinepersoneel te verlichten door zelf uw tafel af te ruimen en alle leeggoed op de toog te plaatsen.
 11. Vermijd het dragen van kostbare sieraden. Het dragen van oorbellen en piercings zijn uit den boze en daarom ook door de club verboden. Dit is te gevaarlijk tijdens het beoefenen van een voetbaltraining/wedstrijd
 12. Spelers hebben respect voor eigen en andermans bezittingen. Er worden geen onnodige waardevolle voorwerpen (Tablet, Smartphone, GSM, horloge, sieraden,...) meegebracht naar of achtergelaten in de kleedkamer. Gebruik van GSM is tot een strikt minimum beperkt (ENKEL in geval van nood) in de kleedkamers.
 13. In geval van kwetsuur, opgelopen tijdens een training of wedstrijd dient men strikt de procedure te volgen die door de KBVB werd voorgeschreven. Meer uitleg hierover in het huisreglement van de ouders.
 14. Bij jeugdwedstrijden wordt er zonder medisch voorschrift niet getraind of gespeeld met verbanden, semi-liesbroeken of dergelijke.
 15. De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor opzettelijk aangebrachte schade aan accommodaties en/of materiaal van de club of derden. We rekenen dan ook op de onderlinge sociale controle van ouders om calamiteiten te vermijden.
 16. Bij eventuele onenigheid, zal zo snel mogelijk de jeugdcoördinator hiervan worden verwittigd zodat het probleem kan worden besproken en een oplossing worden gezocht.

 

Studie en voetbal

Verwaarlozen van de studie kan leiden tot tijdelijke stopzetting of vermindering van de trainings– en/of wedstrijdactiviteiten. Schoolproblemen van welke aard ook dienen rechtstreeks gemeld te worden aan de headcoach. Tijdens de examenperiodes worden de trainingen aangepast.

 

Verplicht 2 x trainen om een optimale vooruitgang na te streven.

 

Ons codewoord = STIPT

S =       stiptheid
=       teamafspraken
I  =        inzet
P =       passie
T =       teamgericht