Welkom op de officiële website van voetbalclub SC Hoegaarden-Outgaarden (KBVB stamnummer: 3264)

HUISREGLEMENT JONG HOEGAARDEN

 

Door dit lidmaatschap zijn zowel de spelers, maar ook hun ouders onderworpen aan het huishoudelijk reglement van Jong Hoegaarden. Niet-naleving van dit huisreglement door ouders of spelers kan leiden tot opzegging door de club van het lidmaatschap. Lidgeld wordt niet terugbetaald indien de samenwerking door de speler/ouder tijdens het seizoen wordt stopgezet. Indien de club de samenwerking stopzet wordt het lidgeld terugbetaald pro-rata het aantal maanden dat er niet meer werd deelgenomen aan wedstrijden/trainingen tijdens het lopende seizoen.

Het Huisreglement bestaat uit 4 delen:

 1. Afspraken met de ouders
 2. Afspraken met de spelers
 3. Afspraken met de trainers
 4. Afspraken met de afgevaardigden

Huisreglement Deel 1: Afspraken met de Ouders

Vanzelfsprekend zijn ouders, familie, vrienden van harte welkom bij Jong Hoegaarden. Veel toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle omkadering bij het jeugdvoetbal. Gezond enthousiasme langs de lijn juichen wij van harte toe. Supporteren is echter een kunst. Een kunst waar wij soms eens probleem mee hebben. Meestal gaan we uit de bol voor goede prestaties. In moeilijke momenten echter durven we onze spelers in de steek te laten en overstelpen we ze met kritiek.

Het is net op dat moment dat de speler en/of ploeg onze steun het hardst nodig hebben.

Wij verwachten van de ouders een positieve houding t.o.v. de club. Uit nooit kritiek langs de lijn, dit lost niets op.

Laat het coachen over aan de trainer. Anders zorgt dit voor verwarring bij de speler.

Indien er zich problemen zouden voordoen, signaleer deze dan. Klachten over sportieve beslissingen van de trainer worden gemeld aan de jeugdcoördinator en niet rechtstreeks aan de trainer. Persoonlijke problemen van financiële of familiale aard, problemen op studievlak of de combinatie voetbal / studies, racisme, pestgedrag of intimidatie, kan u best bij onze ombudsvrouw melden (http://www.scoh.be/organisatie/ombudsman). De communicatie naar de club is zeer belangrijk binnen onze dagelijkse werking:

De grootste bron van informatie is onze website (www.scoh.be) en Socceronline (http://socceronline.be/pub/calendar/index.aspx?c=03264) alsook de wekelijkse mail die de trainer uitstuurt. De website wordt wekelijks bijgewerkt.

Elke week stuurt de trainer in het begin van de week een mail uit naar alle ouders. Wij vragen uitdrukkelijk te antwoorden ten laatste op dinsdagavond. In die mail staat waar en wanneer er wordt getraind tijdens die week, en worden er naast de details (tegenstander, uur van samenkomst, adres, ...) ook afspraken gemaakt voor de wedstrijd van het aanstaande weekend. Antwoorden op die mail is verplicht. Het niet beantwoorden van de mail staat gelijk aan niet deelnemen!!

 

Communicatie van spelers ( en/of ouders ) naar de club

Tot en met de U13 dienen ouders de hiërarchische weg (ploegtrainer /coördinator /bestuur) te respecteren en maken steeds een afspraak om met de betreffende persoon een overleg te hebben. Dit kan dus nooit voor of na een wedstrijd, maar kan het best voor of na een training.

Vanaf U15 dienen spelers de hiërarchische weg ( ploegtrainer / coördinator / bestuur ) te respecteren en maken steeds een afspraak om met de betreffende persoon een overleg te hebben. Ook hier kan dit nooit voor of na een wedstrijd. Hierbij is de aanwezigheid van een ouder toegelaten, maar de gesprekspartner blijft uiteraard de speler zelf. Best voor of na een training.

Met U17en U21 worden daarom de gesprekken rechtstreeks met de speler besproken zonder tussenkomst van derden. Enkel in geval het echt nodig is, zullen er derden worden toe gelaten. Van de spelers wordt wel verwacht dat ze de informatie waarheidsgetrouw en zo correct mogelijk thuis overbrengen.

In principe is het voor de ontwikkeling van de spelers beter dat ze voor zichzelf leren opkomen.

Indien er dan nog vragen zijn, kunnen de ouders nog altijd contact opnemen met de jeugdcoördinator.

Elke speler en zijn ouders verbinden er zich toe eventuele problemen via de juiste procedure bekend te maken. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om de club op een negatieve manier in het daglicht te stellen.

 

Enkele praktische afspraken met ouders

Fair play staat hoog in ons vaandel. Alle supporters (ouders, familie…) betonen dan ook het nodige respect voor scheidsrechters, tegenstrevers, accommodaties en materialen van de club en bezittingen van derden. Alle supporters (ouders, familie…) dienen zich dan ook behoorlijk te gedragen. Ongecontroleerd geweld of agressie (ook verbaal) wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering van het terrein. De club kan eventueel nadien een schorsing opleggen aan de betrokken speler(s). Neem dus te allen tijde een sportieve en opbouwende houding aan t.o.v. scheidsrechter, medespeler(s), tegenstrever(s) en derden. Ook na afloop van een verloren wedstrijd. Ouders, familie, … hebben een voorbeeldfunctie voor onze spelers.

De spelers zijn verplicht te douchen na de wedstrijd, maar ook na de training raden we dit ten stelligste aan. Vanaf U9 is men ook verplicht te douchen na de trainingen. Om hygiënische redenen zijn spelers verplicht slippers te dragen tijdens het douchen.

Ouders (uitgezonderd bij het omkleden tot U8) zijn niet toegelaten in de kleedkamers.

Wij verwachten van elke ouder deelname aan het K4 systeem (koeken, kuisen kleedkamers, kledij wassen, kassa/kantine) volgens de planning die opgesteld wordt door de ploegafgevaardigde. Hou onze accommodatie en terreinen proper en heb respect voor het werk van onze vrijwilligers (kantinepersoneel, kuisploeg, enz.). Gooi u afval (sigarettenpeuken, kauwgom, lege flessen,…) niet op de grond maar in de voorziene vuilnisbakken. Probeer het werk van het kantinepersoneel te verlichten door zelf uw tafel af te ruimen en alle leeggoed op de toog te plaatsen.

Geef (bij uitwedstrijden) wat geld mee aan je kind als je zelf niet aanwezig kan zijn. Zodoende kan hij iets eten/drinken na de match.

Bij afwezigheid op training of wedstrijd wordt de trainer tijdig (minimaal 2 uur voor aanvang) verwittigd. Te laat komen wordt overeenkomstig gesanctioneerd (kortere of totaal geen deelname aan training of wedstrijd). Vanaf U15 gebeurt dit steeds door de speler zelf.

Indien wordt vastgesteld dat de ouders, familie, … de speler richtlijnen geeft, kan dit de vervanging van de desbetreffende speler tot gevolg hebben. Deze vervanging is een tijdelijke maatregel maar kan bij herhaling definitief zijn voor de wedstrijd.

 

Enkele tips voor de ouders

Zorg ervoor dat de speler voldoende rust en voeding krijgt.

Steun de speler bij tegenslagen (mindere prestaties) en relativeer goede prestaties. De ontwikkeling van een jeugdspeler is grillig. Soms staan ze stil en plotseling is er vooruitgang.

Steun de speler door zoveel mogelijk wedstrijden bij te wonen.

De verplaatsing bij uitwedstrijden gebeuren steeds met personenwagens. Jong Hoegaarden rekent erop dat de ouders bereid zijn om ten gepaste tijde in te staan voor het vervoer.

De trainersstaf en de ploegafgevaardigden stellen het ten zeerste op prijs als jullie een handje toesteken bij het verwijderen van de doelen en het verzamelen van het gebruikte materiaal na een thuiswedstrijd.

Indien u uw zoon/dochter niet kunt vergezellen op een wedstrijd/tornooi, gelieve dan voor aangepaste kledij te zorgen en eventueel wat geld (versnapering/drankje) mee te geven.

 

Gebruik van foto’s

In de loop van het seizoen worden er foto’s gemaakt van de spelers. Die worden gebruikt om de website te illustreren en / of om te worden opgehangen in onze kantine. Door de aansluiting (en zo ook het huishoudreglement) te ondertekenen, geeft u Jong Hoegaarden de toestemming om foto's en sfeerbeelden te maken en te publiceren. Wenst u dat er geen foto’s worden genomen van uw kind (jeugdspeler), gelieve ons dat dan tijdig en schriftelijk te melden. Op eenvoudig verzoek kunnen reeds gepubliceerde beelden nog achteraf verwijderd worden.

Graag roepen wij alle ouders en familieleden op om onze doelstellingen mee te helpen verwezenlijken. “Een zo goed mogelijke opvoeding en opleiding verschaffen, in een aangename sfeer en omkadering, op eigen niveau van de spelers.”

 

Huisreglement Deel 2: Afspraken met de Spelers

Jong Hoegaarden verwacht van al haar/zijn jeugdspelers, naast uiteraard goed voetbal, sportief en correct gedrag zowel tijdens als buiten clubactiviteiten en dit ten opzichte van:

 • De club
 • Gebruik van de terreinen
 • Gebruik van de kleedkamers en kantine
 • (eigendommen van) Derden

 

Discipline en respect

Discipline en respect zijn geen loze begrippen.

Als lid van Jong Hoegaarden is de speler aangesloten bij de KBVB en is men alzo ook onderworpen aan alle reglementen van de KBVB.

De spelers zijn verzekerd tegen sportongevallen tijdens de trainingen en wedstrijden van Jong Hoegaarden die gespeeld worden onder auspiciën van de KBVB, en dit via de KBVB.

De spelers dienen tijdig aanwezig te zijn voor trainingen (15 min voor aanvang ) en wedstrijden (45 minuten voor aanvang tenzij anders afgesproken met de trainer ), zoals op de maandprogramma’s aangegeven.

Bij afwezigheid op training of wedstrijd wordt de trainer tijdig (minimaal 2 uur voor aanvang) verwittigd. Te laat komen wordt overeenkomstig gesanctioneerd (kortere of totaal geen deelname aan training of wedstrijd). Vanaf U15 gebeurt dit steeds door de speler zelf. Ook indien de speler zich rechtstreeks naar de uitwedstrijd verplaatst dient de trainer hiervan op de hoogte gebracht te worden.

Vanaf  de U14 moet de speler voor elke wedstrijd zijn identiteitskaart (met foto) mee hebben, anders kan men niet deelnemen aan de wedstrijd.

De spelers tonen respect voor alle medewerkers van de club en begroeten trainers, afgevaardigden en medespelers bij de aanvang van alle activiteiten in de club met een spontane handdruk.

De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens trainingen en wedstrijden. Spelers die op gelijk welke manier de training storen, worden op gepaste wijze gestraft.

Fair play staat hoog in ons vaandel. Alle spelers betonen dan ook het nodige respect voor scheidsrechters, tegenstrevers, accommodaties en materialen van de club en bezittingen van derden.

Alle spelers dienen zich dan ook behoorlijk te gedragen. Ongeoorloofd gedrag -  op en naast het veld, tijdens of buiten clubactiviteiten – zoals vandalisme, racisme, pesten, ongecontroleerd zinloos geweld of agressie (ook verbaal), alcohol- en drugsmisbruik of het gebruik van prestatie bevorderende middelen wordt niet getolereerd en zal indien nodig voorgelegd worden aan het jeugdbestuur die een gepaste sanctie zal opleggen. De zwaarste sanctie is definitieve schorsing van de betrokkene(n) door de club.

Voetbal is een ploegsport en als speler vorm je ook een club of ploeg buiten de voetbalactiviteiten. Zorg dus steeds voor mekaar (op school, in het uitgaansleven) en hou elkaar op het juiste spoor.

 

Kledij
De spelers zorgen er steeds voor om de juiste en volledige kledij te dragen

Clubkledij: De jeugdspelers komen steeds in de volledige clubkledij naar de wedstrijden, ook voor de opwarming houden de spelers zich aan de richtlijnen van de trainer.

Verantwoord schoeisel: Tot en met U13 dragen spelers enkel multistuds zowel voor training als wedstrijden. Vanaf U14 gebruiken we nog steeds zoveel mogelijk multistuds, enkel indien de omstandigheden het vragen zullen we 6-studs toelaten. Het spreekt vanzelf dat de voetbalschoenen steeds gepoetst zijn zowel voor trainingen als wedstrijden.

Beenbeschermers: Zowel tijdens trainingen als wedstrijden zijn alle spelers verplicht scheenbeschermers te dragen.

Bal: Alle jeugdspelers hebben zowel voor training als wedstrijd steeds hun bal bij, tenzij de ballen worden bewaard op de club.

 

Enkele praktische afspraken met spelers

Spelers verlaten nooit zonder toelating van de trainer de training of de wedstrijd. Indien dit toch gebeurt zal er een gepaste sanctie worden opgelegd.

Alle spelers komen samen in de kleedkamer om deel te nemen aan de training. De trainer komt de spelers aldaar halen om zo in groep de verplaatsing naar het terrein te doen. Deze verplaatsing gebeurt met de nodige discipline en met de bal VERPLICHT in de hand. 

Ook de terugkeer naar de kleedkamers en de verplaatsing naar de kantine gebeurt in groep onder begeleiding van de trainer en/of afgevaardigde.

Vooraleer na een training of wedstrijd terug te keren in de kleedkamer, worden BUITEN de schoenen en eventueel de ballen schoongemaakt. Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers of onbehoorlijk gedrag in de kleedkamers zal overeenkomstig gestraft worden.

De laatste speler die onder de douche staat zet (indien nodig) alle douchekranen uit zodat het water niet onnodig blijft lopen. De laatste speler of de afgevaardigde sluit ook de deur van de kleedkamer en dooft de lichten.

De spelers zijn verplicht te douchen na de wedstrijd, maar ook na de training raden we dit ten zeerste aan. Vanaf U9 is men verplicht te douchen na de trainingen. Vrijstelling van douchen kan door de trainer worden toegestaan. Om hygiënische redenen zijn spelers verplicht slippers te dragen tijdens het douchen. Voetbalschoenen worden nooit gepoetst in de douches.

Na een wedstrijd wordt, onder leiding van de afgevaardigde, op een ordentelijke manier de gebruikte kledij ingezameld. De spelers houden zich aan de organisatie die de afgevaardigde hier oplegt.

Ouders (uitgezonderd bij het omkleden tot U8) zijn niet toegelaten in de kleedkamers. Iedere speler bewaart de orde in de kleedkamers en blijft er niet langer dan nodig. Vanaf de U12 worden de kleedkamers na de training (en eventueel wedstrijd) door de spelers zelf opgeruimd en gepoetst, via aanduiding door de trainer. Het is ten strengste verboden te spelen met de bal in de kleedkamer (of kantine).

Hou onze accommodatie en terreinen proper en heb respect voor het werk van onze vrijwilligers (kantinepersoneel, kuisploeg, enz.). Gooi uw afval (snoepverpakkingen, kauwgom, lege flessen,…) niet op de grond maar in de voorziene vuilnisbakken. Probeer het werk van het kantinepersoneel te verlichten door zelf uw tafel af te ruimen en alle leeggoed op de toog te plaatsen.

Vermijd het dragen van kostbare sieraden. Het dragen van oorbellen en piercings zijn uit den boze en daarom ook door de club verboden. Dit is te gevaarlijk tijdens het beoefenen van een voetbaltraining/wedstrijd

Spelers hebben respect voor eigen en andermans bezittingen. Er worden geen onnodige waardevolle voorwerpen (Tablet, Smartphone, GSM, horloge, sieraden,...) meegebracht naar of achtergelaten in de kleedkamer. Gebruik van GSM is tot een strikt minimum beperkt (ENKEL in geval van nood) in de kleedkamers.

In geval van kwetsuur, opgelopen tijdens een training of wedstrijd dient men strikt de procedure te volgen die door de KBVB werd voorgeschreven. Meer uitleg hierover in het huisreglement van de ouders.

Bij jeugdwedstrijden wordt er zonder medisch voorschrift niet getraind of gespeeld met verbanden, semi-liesbroeken of dergelijke.

De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor opzettelijk aangebrachte schade aan accommodaties en/of materiaal van de club of derden. We rekenen dan ook op de onderlinge sociale controle van ouders om calamiteiten te vermijden.

Bij eventuele onenigheid, zal zo snel mogelijk de jeugdcoördinator hiervan worden verwittigd zodat het probleem kan worden besproken en een oplossing worden gezocht.

 

Studie en voetbal
Verwaarlozen van de studie kan leiden tot tijdelijke stopzetting of vermindering van de trainings– en/of wedstrijdactiviteiten. Schoolproblemen van welke aard ook dienen rechtstreeks gemeld te worden aan de jeugdcoördinator. Tijdens de examenperiodes worden de trainingen aangepast.

Verplicht 2 x trainen om een optimale vooruitgang na te streven.

 

Ons codewoord = STIPT
S =       stiptheid
T =       teamafspraken
I  =        inzet
P =       passie
T =       teamgericht

Huisreglement Deel 3: Afspraken met de trainers

De jeugdtrainer is de manager van zijn of haar ploeg. Hij of zij

 • is verantwoordelijk voor de opleiding van de spelers.
 • past de opleidingsvisie van de club toe tijdens trainingen en wedstrijden.
 • bereidt zijn/haar trainingen en wedstrijden voor.
 • stelt een aanwezigheidslijst voor de trainingen op.
 • is verantwoordelijk voor de opstelling van de ploeg.
 • verwittigt de spelers tijdig over de opstelling en deelname voor de komende wedstrijd.
 • houdt prestaties van spelers bij, alsook het wisselschema en het aantal speelminuten.
 • verwittigt spelers tijdig bij afgelasting van de trainingen.
 • is verantwoordelijk voor het ontvangen trainingsmateriaal.
 • zorgt na de training ervoor dat eventueel gebruikte verplaatsbare doelen terug gezet worden.
 • is zelf een voorbeeld van fair play en van beleefdheid en respect t.o.v. scheidsrechter, tegenstander en  supporters.
 • is samen met afgevaardigde verantwoordelijk voor organiseren vervoer naar wedstrijden op verplaatsing.
 • ziet (samen met afgevaardigde) toe op de orde en netheid in de kleedkamer op training.
 • ziet er samen met afgevaardigde op toe dat de spelers geen vuilnis achterlaten op en rond de terreinen.
 • verwittigt spelers en ouders tijdig van deelname aan een tornooi.
 • meldt eventuele problemen aan jeugdcoördinator
 • verwittigt tijdig de jeugdcoördinator over het aantal beschikbare spelers voor de wedstrijd.
 • verwittigt tijdig de jeugdcoördinator van al dan niet deelname aan een tornooi.
 • is aanwezig op de trainersvergaderingen, de evaluatiemomenten en de startvergadering bij begin van het seizoen.
 • zorgt voor veiligheid van spelers (o.a. door verplaatsbare doelen vast te zetten)
 • controleert of de spelers de voorgeschreven clubkledij dragen op wedstrijddagen.
 • zet zich in voor voetbal- en nevenactiviteiten van zijn club.
 • is aangesloten bij de Belgische voetbalbond (KBVB).
 • is bereid om zich bij te scholen.

Huisreglement Deel 4: Afspraken met de afgevaardigden

In het jeugdvoetbal is de afgevaardigde van een ploeg zeer belangrijk. Toch is het misschien niet altijd duidelijk wat de concrete taak is van een afgevaardigde. Hieronder vindt u een overzicht van wat Jong Hoegaarden verwacht van een afgevaardigde van een jeugdploeg.

 

Het (digitale) wedstrijdblad invullen

Sinds 2014 worden de competitiewedstrijdbladen digitaal ingevuld via de site www.wedstrijdbladen.be. Het wedstrijdblad moet liefst vóór de wedstrijd ingevuld worden in de kantine of elders. Bij thuiswedstrijden zorgt de afgevaardigde ervoor dat de tegenpartij en de scheidsrechter het wedstrijdblad ook invult. Tot slot stuurt de afgevaardigde het wedstrijdverslag van de thuiswedstrijden door.

 

Het (papieren) wedstrijdblad invullen

Voor vriendschappelijke wedstrijden en voor tornooien worden nog papieren wedstrijdbladen gebruikt.

Het wedstrijdblad moet vóór de wedstrijd ingevuld worden (zowel door de thuisploeg als de bezoekende ploeg) in de kantine:

 • gegevens bovenaan het blad (meestal reeds ingevuld door de GC)
 • spelers: naam, voornaam, geboortedatum
 • afgevaardigde: naam, voornaam, handtekening
 • trainer: naam, voornaam
 • kapitein: handtekening

Het wedstrijdblad bestaat uit een origineel formulier en 2 kopijen.. Het origineel is voor de KBVB, de kopijen voor de thuisploeg en de tegenstander. Het origineel en 1 kopij blijven in de kantine, de bezoekende ploeg krijgt 1 kopij mee. Het origineel en de kopij van het wedstrijdblad worden bezorgd aan de gerechtigd correspondent. Voor uitmatchen moeten ook een kopie wedstrijdbladen bezorgt worden aan de GC .

 

Vergoeding van de scheidsrechter U7 tot U13

Er wordt hier gewerkt met scheidsrechters van of via de club. Meestal gaat het om spelers van de eerste ploeg of ouders. Deze mensen zijn vrijwilligers en krijgen enkel 2 drankbonnetjes na elke wedstrijd. Dat is niet veel, het is dus HEEL belangrijk dat dit niet vergeten wordt!

 

Vergoeding van de scheidsrechter U15 tot U21

De wedstrijdvergoedingen en de terugbetaling van de verplaatsingskosten moeten in principe vóór de aanvang van de wedstrijd betaald worden door de organiserende club. In afspraak met de scheidsrechter kan er ook tijdens de rust of na de wedstrijd betaald worden. De vergoeding wordt steeds overhandigd in de kleedkamer van de scheidsrechter.

Wanneer een wedstrijd niet kan worden aanvangen ingevolge de afwezigheid van één van de ploegen, heeft de aanwezige scheidsrechter recht op de volledige wedstrijdvergoeding.

De club die forfait gaf voor een bepaalde wedstrijd en die niet het nodige heeft gedaan om de verplaatsing van de scheidsrechters te voorkomen, moet integraal de scheidsrechterskosten dragen.

Een aangesloten lid dat geen actieve scheidsrechter is en een wedstrijd leidt in vervanging van een afwezige aangeduide scheidsrechter, heeft geen recht op een wedstrijdvergoeding. Het lid krijgt na de wedstrijd wel 2 drankbonnetjes.

Bij afwezigheid van een officiële scheidsrechter krijgt de bezoekende partij steeds de voorkeur om de wedstrijd te leiden.

 

Andere taken

U7 tot U13

 • onthaal en begeleiding van de bezoekende ploeg.
 • wedstrijdbal overhandigen aan de scheidsrechter.
 • ploegen voorzien van water.
 • er voor zorgen dat de kleedkamers(zowel thuisploeg als bezoekers) in goede orde achtergelaten worden. Na de wedstrijd de kleedkamers eens uittrekken.
 • er voor zorgen dat de wedstrijd rustig verloopt: in geen geval kritiek geven op de scheidsrechter want het is de taak van de afgevaardigde om de scheidsrechter te assisteren.
 • in geval van ongeval wordt onmiddellijk een ongevalformulier ingevuld met alle nodige gegevens. Dit dient door het slachtoffer, nadat de behandelende arts het voorbehouden deel ingevuld heeft, zo vlug mogelijk en ten laatste binnen de week te worden overhandigd aan de gerechtigd correspondent.
 • de vuile kledij in een zwarte vuilzak aan de wasmachine afzetten en de sportzak op zijn plaats terugplaatsen. Bij uitwedstrijden dient dat dezelfde dag te gebeuren (indien mogelijk).
 • meewerken aan een goede ploeg – clubsfeer.

U15 tot U21

 • onthaal en begeleiding van de bezoekende ploeg.
 • wedstrijdbal overhandigen aan de scheidsrechter.
 • ploegen voorzien van water.
 • scheidsrechter voorzien van drank tijdens de rust.
 • er voor zorgen dat enkel de personen die op het scheidsrechterblad staan toegang hebben tot de neutrale zone. Kinderen en ouders worden in geen enkel geval getolereerd in de neutrale zone.
 • er voor zorgen dat de kleedkamers (zowel thuisploeg als bezoekers) in goede orde achtergelaten worden. Na de wedstrijd de kleedkamers eens uittrekken.
 • er voor zorgen dat de wedstrijd rustig verloopt: in geen geval kritiek geven op de scheidsrechter want het is de taak van de afgevaardigde om de scheidsrechter te assisteren.
 • in geval van ongeval wordt onmiddellijk een ongevalformulier ingevuld met alle nodige gegevens. Dit dient door het slachtoffer, nadat de behandelende arts het voorbehouden deel ingevuld heeft, zo vlug mogelijk en ten laatste binnen de week te worden overhandigd aan de gerechtigd correspondent.
 • de vuile kledij in een zwarte vuilzak aan de wasmachine afzetten en de sportzak op zijn plaats terugplaatsen. Bij uitwedstrijden dient dat dezelfde dag te gebeuren (indien mogelijk).
 • meewerken aan een goede ploeg – clubsfeer.

 

We werken samen aan de doelstelling van onze club

Een zo goed mogelijke opvoeding en opleiding verschaffen, in een aangename sfeer en omkadering, op eigen niveau van de spelers!!

 

 

Oud Hoegaarden

Nieuws

Kalender Eerste Ploeg 2018-19

Kalender Tweede Ploeg 2018-19

Kalender & Uitslagen Vets

Wedstrijdverslagen

Archief

Evenementen

Sponsorblok

HOOFDSPONSOR

HOOFDSPONSOR JEUGD

Sponsor Worden?

Contacteer:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jong Hoegaarden

Nieuws Jeugdwerking

Waarom Jong Hoegaarden?

Ik wil lid worden

Contact

Hoegaarden verjaart

Kalenders & Uitslagen 2018-19

Planning Socceronline

Volgende evenement