Welkom op de officiële website van voetbalclub SC Hoegaarden-Outgaarden (KBVB stamnummer: 3264)

Verantwoordelijke jeugdopleiding Jong Hoegaarden (Jeugdvoorzitter)

 

De jeugdvoorzitter zorgt ervoor dat de afgesproken algemene zaken en extra-sportieve werking binnen Jong Hoegaarden worden uitgevoerd en bewaakt de processen binnen de jeugdopleiding van de club.

Plaats binnen de organisatie

De jeugdvoorzitter is eindverantwoordelijke voor de extra-sportieve jeugdwerking van de club. Hij geeft leiding aan, stuurt en werkt samen met alle personen die bijdragen aan de extra-sportieve jeugdwerking, met name de secretaris, de ombudsman, de medisch en commerciële verantwoordelijke, de logistieke medewerkers en vrijwilligers. Hij maakt deel uit van het hoofdbestuur van SC Out-Hoegaarden.

Taken

 • De jeugdvoorzitter vertegenwoordigt Jong Hoegaarden binnen het hoofdbestuur.
 • Hij zorgt voor de juiste invulling van functies binnen de jeugdwerking.
 • Hij beheert en bewaakt de jaarplanning en agenda.
 • Hij stelt het jaarbudget op van de jeugdwerking.
 • Hij ziet toe op een gezond evenwicht tussen de kosten en uitgaven van de jeugdwerking (budgetbewaking)
 • Hij onderhoudt algemene contacten met de gemeente en andere instanties indien het jeugdzaken betreft.
 • Hij maakt het jaarverslag van de jeugdwerking op i.s.m. de secretaris
 • Hij treed op als bemiddelaar bij problemen binnen de jeugdwerking.
 • Hij onderhoudt regelmatige contacten met alle medewerkers van Jong Hoegaarden, inclusief de technische staf, trainers en afgevaardigden.
 • Hij onderhoudt regelmatige contacten met alle jeugdspelers en hun ouders, onder andere door aanwezigheid op evenementen georganiseerd t.v.v. de jeugdwerking en deelname aan de jaarlijkse info-avond.

 

Bevoegdheden

 • De jeugdvoorzitter is lid van het Hoofdbestuur.
 • Hij organiseert op regelmatige basis (min. 5 per seizoen) vergaderingen met alle leden van het jeugdbestuur en zit deze vergaderingen voor. Hij maakt tevens het verslag op van deze vergaderingen en zorgt voor de verspreiding en opvolging van de hernomen punten in het verslag.
 • Tijdens de vergaderingen met het hoofdbestuur heeft hij inspraak en verdedigt hij de belangen van de jeugdwerking
 • Hij denkt en werkt mee aan de toekomst en vastgelegde doelstellingen van de jeugdwerking op korte en middellange termijn.

 

Verantwoordelijkheden

 • De jeugdvoorzitter is verantwoordelijk voor het maken van bindende afspraken met betrekking tot de jeugdwerking en ziet er op toe dat gemaakte afspraken worden nageleefd inzake :
 • Missie, normen en waarden,
 • Huisreglement en fairplay
 • Opleidingsvisie en opleidingsplan.
 • Hij geeft leiding aan het jeugdbestuur.
 • Hij is verantwoordelijk voor het bereiken van de vastgelegde doelstellingen
 • Hij zorgt ervoor dat de jeugdwerking op het vereiste kwalitatieve en kwantitative niveau is en ook blijft.

 

Criteria

 • De jeugdvoorzitter is representatief en heeft een voorbeeldfunctie naar ouders, spelers en medewerkers, vooral inzake beleefdheid (normen en waarden).
 • Hij heeft een voetbalhart en is begaan met de levenskwaliteit, de algemene opvoeding en de ontplooiing van jongeren.
 • Hij heeft voeling met hetgeen leeft bij jongeren.
 • Hij is communicatief sterk.
 • Hij heeft organisatietalent en leidinggevende capaciteiten

Technisch Verantwoordelijke van de Jeugdopleiding (TVJO)

 

De TVJO zorgt ervoor dat de vastgelegde opleidingsvisie van Jong Hoegaarden wordt nageleefd. Hiervoor draagt hij bij aan de uitwerking van het jeugdplan en zorgt ervoor dat dit plan gekend en nageleefd wordt door zijn sporttechnische medewerkers.

 

Plaats binnen de organisatie

De TVJO is de eindverantwoordelijke voor de sportieve jeugdwerking van de club. Hij geeft leiding aan, stuurt en werkt samen met alle personen die bijdragen aan de sportieve jeugdwerking, met name de coördinatoren, de trainers, de stage- en tornooiverantwoordelijken en de afgevaardigden.

Hij maakt deel uit van het jeugdbestuur en de sporttechnische commissie van SC Out-Hoegaarden.

 

Taken

 • De TVJO helpt mee aan de opstelling van de opleidingsvisie en het opleidingsplan. Hij ziet erop toe dat het plan gekend is bij zijn medewerkers en dat deze het plan ook correct naleven en uitvoeren.
 • Hij zorgt voor de juiste invulling van de sportieve functies binnen de jeugdwerking.
 • Hij coördineert de sportieve activiteiten van de jeugdwerking in nauwe samenwerking met de technische staf en de trainers.
 • Hij onderhoudt regelmatig contacten met de rest van het jeugdbestuur alsook de sporttechnische commissie en informeert hen over de sportieve werking van de jeugdopleiding. Hij agendeert indien nodig de aanschaf van bijkomend materiaal (trainingsmateriaal, goals, outfits,…) voor een goede werking en imago van de jeugdwerking.
 • Hij onderhoudt contacten met externe relaties (andere clubs, verenigingen, KBVB, gemeente, …) die bijdragen tot een goed imago van onze sportieve jeugdwerking.
 • Hij zorgt mee voor het behoud van een gezond ledenaantal en werkt mee aan extra ledenwerving indien nodig.
 • Hij stelt de seizoenskalender op m.b.t. trainingen, wedstrijden, stages & tornooien.
 • Hij inventariseert alle bestaande sporttechnische opleidingen en cursussen en stimuleert de juiste personen om deze opleidingen te volgen zodat het aantal gediplomeerde trainers op het gewenste niveau is en blijft.
 • Hij organiseert interne sporttechnische opleidingen.

 

Bevoegdheden

 • De TVJO maakt deel uit van het management team van het jeugdbestuur.
 • Hij is een volwaardig lid van het sporttechnische commissie en kan dus niet enkel adviseren maar ook mee beslissen over alle sportieve zaken.
 • Hij leidt de sportieve jeugdwerking.
 • Hij is lid van de Technische staf van de jeugdwerking.

 

Verantwoordelijkheden

 • Hij waakt over het behalen van enkele van onze geformuleerde jeugddoelstellingen, namelijk :

     - voldoende doorstroming van jeugdspelers naar de eerste elftallen

     - voetbalplezier verschaffen aan alle aangesloten jeugdspelers

 • Hij geeft leiding aan de Technische staf en de ploegafgevaardigden.
 • Hij zorgt ervoor dat de sportieve jeugdwerking (trainingen en wedstrijden) op het vereiste kwalitatieve niveau is en ook blijft. De leidraad hiervoor is het opleidingsplan.
 • Hij is verantwoordelijk voor de samenstelling van de technische staf.
 • Hij is eindverantwoordelijke wat betreft de samenstelling van ploegen en toewijzing van ploegtrainers en -afgevaardigden.

Terreinverzorgers

Marc Goen
0494/44.34.78
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Benny Debusschere
0475/26.20.86
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Taken

 • Verantwoordelijke voor het onderhoud kunstgrasterrein (borstelen, slepen, ...)
 • Verantwoordelijke voor het onderhoud natuurgrasterrein (maaien, wellen, kalken lijnen, bemesting, bewateren ...)
 • Verantwoordelijke voor de verbetering van het natuurgrasterrein (inzaaien, …)

 

Doel:

Het doel van het peterschap is enerzijds om de spelers van onze eerste ploeg(en) meer te betrekken bij onze jeugdwerking en anderzijds om onze jeugdspelers en -ouders meer te betrekken bij onze eerste ploegen. Dit bevordert de doorstroming van onze jeugdspelers naar onze eerste ploegen en zal op termijn zorgen voor meer supporters op alle (thuis)wedstrijden van de eerste ploegen en de jeugd.

 

Peters:

Ploeg

Peter

U6

 

U7A

 

U7B

 

U8A

 

U8B

 

U9A

 

U9B

 

U10A

 

U10B

 

U11A

 

U11B

 

U12A

 

U12B

 

U13A

 

U13B

 

U13C

 

U15A

 

U15B

 

U15C

 

U17

 

U21

 

 

Verwachtingen:

Wat verwachten we minimaal van de peters :

1 training geven of bijwonen
1 (thuis)wedstrijd komen supporteren
1 jeugdactiviteit (eetfestijn, familiedag) bijwonen samen met de ploeg
1 thuiswedstrijd fluiten (indien van toepassing).

 

Wat verwachten we minimaal van de jeugdspelers (en jeugdouders) :

1 maal mee oplopen voor een wedstrijd van de A- of B-ploeg of 1 maal komen supporteren  voor de A- of B-ploeg (vanaf U13). Spelers en ouders hebben gratis toegang tot de wedstrijd. Spelers worden verwacht in clubtraining!

 

Hugo Tritsmans
0496/48.81.06
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Taken

 • Verantwoordelijke voor de uitbaten van de kantine
 • Zoeken en aanstellen van kantinepersoneel
 • Inventarisbeheer stock en aankopen drank
 • Aankoop kantine gerelateerd materiaal

Adviesraden

De adviesraden adviseren het gemeentebestuur bij zijn beleid. Advies kan worden gegeven op initiatief van de adviesraad of op vraag van het gemeentebestuur. Elke adviesraad heeft een duidelijk afgebakend werkterrein. Het gemeentebestuur houdt meestal rekening met de adviezen van de raden vooraleer het een definitieve beslissing neemt.

Adviesraden zijn ook inspraakraden voor de burger. Hij wordt vertegenwoordigd door leden van verenigingen en organisaties die lid zijn van een adviesraad. Ook kan de inwoner rechtstreeks zijn visie aan bod laten komen in de adviesraden door contact te nemen met de voorzitter van de betrokken adviesraad.

Jong Hoegaarden is lid van de Sportraad van Hoegaarden.

 

Sportraad

De Sportraad stippelt het sportbeleid van de gemeente uit. De leden geven advies aan de gemeenteraad over sportieve thema's. De sportraad coördineert de samenwerking en het overleg tussen de gemeentelijke sportverenigingen.

Voorzitter
Lut Sempels
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bevoegde schepen
Filip Havet
0476/35 71 43
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bevoegde ambtenaar
Linda Cornu
016/76 87 50
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vertegenwoordigers SC Hoegaarden-Outgaarden

 • Roel Heyvaert (Lid)
 • Peter Haegeman (Plaatsvervanger)

Benny Debusschere
0475/26.20.86
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Taken

 • Verantwoordelijke voor nutsvoorzieningen (electriciteit, water, verwarming, internet,...).
 • Verantwoordelijke voor alle toestelen & machines (tractoren, frigo's, ...)
 • Verantwoordelijke voor toekomstige investeringen